Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Aktivitetscenter Marienborgvej

Marienborgvej 15

8930 Randers NØ

89 15 70 90

ac.mbv@randers.dk

mac.randers.dk

Kirsten Skov Aasted

Kirsten Skov Aasted

 

Kommunal

 

 

 

Institutionstype/ foranstaltning

a)    Antal børn/unge /voksne

b)    Aldersgruppe

c)    Antal stuer / afdelinger

d)    Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)15 borgere

b)18+

c)2

d)8-15.30 (fredag 14.30)

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Aktivitetscenter Marienborgvej er et aktivitets- og samværstilbud under servicelovens §104.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

På aktivitetscentret er der pt indskrevet 15 borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne er delt op i 2 grupper, som personalet rokerer mellem. Ingen af borgerne har verbalt sprog og vi benytter derfor alternative kommunikationsformer såsom ”tegn til tale”, billeder og konkreter. Der er flere kørestolsbrugere og samtlige borgere har behov for omfattende hjælp til daglige gøremål som spisning, toiletbesøg mv.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Vi lægger stor vægt på at kunne yde et varieret tilbud med forskellige muligheder, som er helt afgørende for den enkelte borgers trivsel og videre udvikling. Her kan du som borger, medarbejder og studerende forvente, at der pædagogisk og etisk bliver handlet ud fra følgende fem værdier:

 1. omsorg
 2. respekt
 3. samvær
 4. motivation
 5. frihed

Disse fem værdier skal ikke betragtes som isolerede fra hinanden. Netop som værdigrundlag danner de et sammenhængende mønster og supplerer og understøtter hinanden.

Omsorg

Omsorg er forudsætningen for, at borgeren kan føle tryghed i hverdagen. Omsorg skal gives ud fra en respekt for den enkelte borgers ønsker og behov. Omsorg er, at vi i vores pædagogiske arbejde er nærværende og iagttager og kender den enkelte borgers signaler.

Dette betyder:

 • at vi er opmærksomme på borgerens individuelle fysiske og psykiske behov og personlige pleje.
 • at vi hjælper borgerne med at bearbejde deres oplevelser, problemer og følelser.
 • at vi giver borgerne muligheder for at udvikle selvtillid og selvstændighed.
 • at vi sikrer, at hverdagen er genkendelig og overskuelig.

Respekt

Respekt er forudsætningen for, at borgeren kan føle sig værdig og betydningsfuld. Respekt er, når vi i det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers motivation og muligheder. Respekt er, når vi hele tiden arbejder for gensidigt at forstå hinanden.

Dette betyder:

 • at vi tager individuelle hensyn til borgeren.
 • at vi er bevidste om den måde, vi kommunikerer med borgeren på.
 • at vi giver borgerne muligheder for at finde deres egne individuelle grænser.
 • at vi tilrettelægger dagligdagen, så den er meningsfuld og udviklende i overensstemmelse med borgerens muligheder.

Samvær

Samvær er også en forudsætning for, at borgeren kan opleve personligt nærvær og være en del af et fællesskab. Samvær er, når vi har aktiviteter sammen og taler og lytter til hinanden. Aktiviteter er derfor ikke kun "produktivitet", men alle de store og små opgaver, vi udfører sammen i hverdagen.

Dette betyder:

 • at vi er bevidste om, at enhver aktivitet med borgeren er et samvær.
 • at vi tilrettelægger aktiviteter, så borgeren oplever fællesskab, hvor der også er plads til den enkelte.
 • at vi lærer borgeren vigtigheden af at være en del af (gruppe)fællesskabet.
 • at borgerne reelt, både oplever og føler sig set - dels når de kommer om morgenen, gennem hele dagligdagen, og når de tager af sted.

Motivation

Motivation er også en forudsætning for at kunne udvikle sig og træffe valg. Motivation er, når vi i det pædagogiske arbejde opmuntrer borgeren til at vedligeholde personlige færdigheder og afprøve nye muligheder. Motivation er nært forbundet med frihed, idet borgeren skal motiveres til at bruge sin frihed på en ansvarlig måde.

Dette betyder:

 • at vi giver borgeren muligheder og oplevelser, der kan flytte grænser og give succes.
 • at vi er opmærksomme på, at borgerne udnytter deres evner og ressourcer.
 • at vi hjælper dem med at træffe deres egne beslutninger.
 • at vi er bevidste om, at vi optræder som rollemodeller for borgerne.

Frihed

Frihed er forudsætningen for at kunne bestemme over eget liv. Frihed skal ses i sammenhæng med omsorg. Det er en pædagogisk opgave at sikre, at der er en balance mellem på den ene side borgerens egen frihed til selv at vælge, og på den anden side omsorgen over for borgeren - ofte ud fra et vidtgående ansvar. Frihed skal således ses i sammenhæng med en medmenneskelig ansvarlighed over for borgerens individuelle situation.

Dette betyder:

 • at vi giver den enkelte borger ansvar og medbestemmelse ud fra den enkeltes forskellige forudsætninger og formåen.
 • at vi er opmærksomme på borgernes ønsker og tilskynder dem til at komme frem med egne meninger.
 • at vi hjælper borgerne med at forstå konsekvenserne af deres beslutninger og handlinger.
 • at vi er bevidste om, at frihed altid har en indbygget etisk side i sig.

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Pædagoger

PGU'er

Fysioterapeuter

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 

 


Diplomuddannelse

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne:

Stine Annesen

Henriette Sandvad Jensen

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Social- og sundhedsassistenter

Fysioterapeuter

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Vi gør opmærksom på at det forventes at man, hvis man er i besiddelse af kørekort, indgår i kørselsturnus (minibus, kan køres med alm. Kørekort.)

På Aktivitetscentret holder vi lukket uge 29, 30 og 31, mellem jul og nytår, samt enkelte dage herudover. Vi tilbyder mulighed for at optjene timer til at afholde noget af ferien.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

 

Nej

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

                                                                                Primær:                   Sekundær:

 

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


 • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

x

 

 

 

 


 • Social- og specialpædagogik                                                                      

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

 

                                                        

x

 

1) Kreative udtryksformer.

x

 

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

 

 

 

4) Medier og digital kultur.

xxx

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Voksne med varig og betydelig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne under servicelovens § 104.

I det daglige arbejde, gennem vejledning samt pædagogiske diskussioner.

 

 

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Deltagelse i statusmøde med målevaluering, samt tilrettelæggelse af nye mål, med sagsbehandler samt personale fra bostedet.

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

VUM (Voksenudredningsmetoden) FKO (Faglig kvalitets oplysning) som bruges ift. dokumentation i Bostedsystemet.

 

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Sparring med fysioterapeut samt personalet på bostederne.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 1. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)Arbejdsplan udleveres inden praktikkens start.

 

 

b)Der er vejledning 1 gang ugentligt. Den studerende laver dagsorden, som afleveres til vejleder senest 2 dage inden vejledningen. Den studerende laver referat, som afleveres inden næste vejledning.

 

 

c)Det bruges som rettesnor for hvor langt den studerende er ift. målene. Er i brug ved hver vejledning.

Den studerendes arbejdsplan:

 

Arbejdstiden er på hverdage mellem 7 og 15.30.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Institutionens leder kontakter uddannelsesinstitutionen og aftaler her hvordan der tages hånd om problemet.


 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

Deltagelse ved statusmøder med pårørende, sagsbehandler samt personale fra bostedet.

 

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

Pædagogiske diskussioner i hverdage, til vejledning og på personalemøder.

 

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

Gennem det daglige arbejde samt via sparring med kollegerne.

 

 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

Dette er der mulighed for.

 

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

Dette er en stor del af det daglige arbejde. Den studerende har mulighed for sparring med forflytningsvejleder.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 1. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Den studerende styrer mødet og vejlederen hjælper til at afdække den studerendes viden og færdigheder.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

a)Arbejdsplan udleveres inden praktikkens start.

 

b)Der er vejledning 1 gang ugentligt. Den studerende laver dagsorden, som afleveres til vejleder senest 2 dage inden vejledningen. Den studerende laver referat der afleveres til vejleder inden næste vejledning.

 

 

c) Det bruges som rettesnor for hvor langt den studerende er ift. målene. Er i brug ved hver vejledning

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Institutionens leder kontakter uddannelsesinstitutionen og aftaler her hvordan der tages hånd om problemet.

 


Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål: studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

Den studerende tilbydes vejledning med lederen sammen med andre studerende.

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

Dette italesættes til vejledning.

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

Samarbejde med SOSU assistenter og fysioterapeuter er en del af dagligdagen.

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

Deltagelse ved statusmøde sammen med pårørende, sagsbehandler samt personale fra bostedet.

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

At være åben og nysgerrig ift. nye tiltag.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Brug af VUM (voksenudredningsmetoden) og FKO (Faglig KvalitetsOplysning)

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

 

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 1. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Den studerende styrer mødet og vejleder forsøget at hjælpe med at afdække den studerendes viden og færdigheder.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

a)Der udleveres arbejdsplan inden praktikkens start.

 

b) Der er vejledning 1 gang ugentligt. Den studerende laver dagsorden, som afleveres til vejleder senest 2 dage inden vejledningen. Den studerende laver referat der afleveres til vejleder inden næste vejledning

 

 

c) Det bruges som rettesnor for hvor langt den studerende er ift. målene. Er i brug ved hver vejledning

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Institutionens leder kontakter uddannelsesinstitutionen og aftaler her hvordan der tages hånd om problemet.

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Kontaktperson for den studerende

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)